Ostoja Vojinović: Ne zaboraviti na osobe sa invaliditetom

Podelite:

 

Pre gotovo 2500 godina, grčki filozof Diogen, hodao je ulicama Atine i u ruci nosio upaljenu sveću. Kad su ga upitali šta radi, on im je jednostavno odgovorio: „Tražim čoveka!“. Ta iskonska potraga za čovekom i dan danas se nastavlja, a tek ga se s vremena na vreme prisetimo i pozovemo da pokaže svoje ljudsko lice i čovečnost. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom (3.12.) samo je podsetnik da svako zaslužuje priliku osećati se čovekom i biti prihvaćen u svojoj različitosti.
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se od 1992.godine kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana sa ciljem da se invalidima omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno sudelovanje u društvenom životu.
Dan osoba sa invaliditetom treba da ukaže na bolje razumevanje ovih osoba, pomogne da ljudi postanu svesniji prava, dostojanstva i dobrobiti osoba sa invaliditetom, kao i da se podigne nivo svesti o važnosti njihovog integrisanja u sve aspekte života, od ekonomskih i političkih, dodruštvenih i kulturnih.
Prema rezultatima poslednjeg popisa u Srbiji živi 571.780 građana koji su se izjasnili da sebe doživljavaju kao osobu sa invaliditetom.Ovim osobama smatraju se oni koji su se u popisu izjasnili da imaju teškoća ili su potpuno onemogućeni da obavljaju svakodnevne aktivnosti.To je 8% od ukupnog broja građana Srbije.Osobe sa invaliditetom češće od drugih izložene su su diskriminaciji, a problem koji značajno doprinosi diskriminaciji ovih osoba je pitanje nepristupačnosti objekata, stopa nezaposlenosti, kao i još uvek nedovoljna podršku u zajednici.

Osobe sa invaliditetom često ne mogu da koriste gradski prevoz, a prilazi velikom broj zdravstvenih i socijalnih ustanova, kao i sudova, zgrada lokalne samouprave nije prilagođen ovim osobama
Osobe sa invaliditetom koje pripadaju i drugim marginalizovanim društvenim grupama, često se u praksi susreću sa diskriminacijom po više osnova.To je pre svega slučaj sa ženama sa invaliditetom, decom i mladima sa invaliditetom, osobama sa invaliditetom pripadnicima nacionalnih manina, kao i izbeglim i interno raseljenim licima iz ove kategorije.
Žene sa invaliditetom trpe višestruku diskriminaciju kako usled svog invaliditeta, tako i zbog društvenih stereotipnih uloga muškarca i žene. One se i teže zapošljavanju, za obavljanje istog posla dobijaju manju naknadu, i češće su žrtve porodičnog nasilja u odnosu na žene bez invaliditeta.Uz decu i mlade sa invaliditetom koji takođe predstavljau posebno osetljivu grupu, neophodno je udruženo delovanje svih aktera u cilju ravnopravnog i nesmetanog funkcionisanja u društvu u kojem bi svaka osoba mogla i trebala da ostvari svoj puni potencijal.
Kroz istoriju odnos prema osobama sa invaliditetom neretko je bio brutalan.U robovlasničkom društvu, u Sparti cilj vaspitanja je bio hrabar i izdržljiv vojnik koji može da služi državi.Tražila se bezuslovna poslušnost, izdržljivost i veština pobeđivanja .Lica sa invaliditetom uglavnom nisu mogla da postanu snažni i vešti vojnici, tako da prema njima nije bilo tolerancije i doživljavali su eliminaciju iz društava.U Atini su ih davali robovima na čuvanje, što se može povezati sa velikim poklanjenjem pažnje Atinjana telesnom izgledu i netrpeljivošću prema telesnim estetskim nedostacima.
Za osobe koje se na neki način razlikuju od drugih, kroz istoriju su se koristili različiti termini.U srednjovekovnim spisima nailazimo na vrlo ružne i pogrdne nazive kao što su ubogi, ništi, kljasti, bedni,nemoćni.
U novijim vremenima osobe sa invaliditetom se definišu kao osobe sa posebnim potrebama,osobe sa teškoćama u razvoju, osobe sa teškoćama socijalne integracije.
Osobe sa invaliditetom treba da dokažu sebi da postoje mnoge stvari koje mogu da urade uprkos njihovoj situaciji, a što podiže njihovo samopouzdanje i pomaže im u otporu depresiji.

Ostoja Vojinović

Podelite:

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here