Шта је хранитељство?

Поделите:

Хранитељство је, у ствари, назив за смештај детета у породицу која није његова (ово не треба мешати са усвојењем). Центар за социјални рад закључује уговор о хранитељству са једним чланом породице — хранитељем.

Однос између детета и хранитеља у свакодневном животу требало би да у највећој могућој мери одговара односу дете—родитељ. Хранитељи преузимају непосредну бригу о детету и имају дужност да се старају о његовом здрављу, развоју, васпитању и образовању.

Живот детета у хранитељској породици подлеже јасним правилима којих се хранитељ мора придржавати, а социјални радници стално прате шта се дешава с дететом.

Ко може бити смештен у хранитељску породицу?
У хранитељску породицу смештају се деца (малолетници) без родитељског старања. Хранитељство се може продужити и после 18. године ако дете има сметње у психофизичком развоју и неспособно је да се само стара о себи, односно ако је на редовном школовању, али у овом последњем случају само до навршене 26. године.

У хранитељску породицу може бити смештено и дете под родитељским старањем које има сметње у понашању или у психофизичком развоју.

Ко одлучује о заснивању хранитељства?
Хранитељство се заснива одлуком центра за социјални рад. Ако је дете старије од 10 година и способно за расуђивање, за хранитељство је неопходна и његова сагласност, а ако је под родитељским старањем или старатељством, потребна је и сагласност родитеља односно старатеља.

Правила при избору породице
Дете се смешта у породицу што ближу његовом месту порекла, и то, кад год је могуће и у интересу детета, у сродничку породицу (на пример, код тетке и тече). Браћа и сестре по правилу се смештају у исту хранитељску породицу. У једну хранитељску породицу може се сместити највише троје деце (двоје ако је реч о деци са сметњама у развоју).

Подобност хранитеља
Хранитељ може бити само особа за коју је процењено да ће се старати о детету у његовом најбољем интересу.

Хранитељ не може бити особа која је:

потпуно или делимично лишена родитељског права или пословне способности;
оболела од болести која може штетно деловати на храњеника;
осуђена за кривично дело против брака и породице, полне слободе или живота и тела.
Будући хранитељ подноси документе којима доказује да је подобан, а стручњаци центра разговарају с њим и свим члановима његове породице о свим битним околностима и мотивацији за хранитељство.

Хранитељска лиценца
Хранитељ треба да заврши посебан програм обуке и добије лиценцу за бављење хранитељством од посебне установе — центра за породични смештај и усвојење. Лиценца важи две године.

Престанак хранитељства
Хранитељство престаје:

када дете наврши 18 година живота или стекне потпуну пословну способност пре пунолетства;
када дете буде усвојено;
када умру дете или хранитељ (у случају смрти хранитеља предност при заснивању новог хранитељства има особа која је с њим живела у истом домаћинству);
раскидом хранитељства, о чему одлучује центар за социјални рад на захтев хранитеља и/или родитеља, или ако сам центар установи да за тиме више нема потребе или да хранитељ више није подобан за ту дужност.
Ако хранитељство престане пре пунолетства детета, о њему се даље старају родитељи, а ако нема родитељског старања, даље одлучује центар за социјални рад.

Посебни облици хранитељства
Ургентно хранитељство примењује се у хитним ситуацијама, када су родитељи напустили, грубо занемаривали или злостављали дете, или када су спречени да брину о њему због тешке болести или смрти. Траје до разрешења кризне ситуације или примене одговарајуће мере заштите.

Повремено хранитељство примењује се за дете с развојним или здравственим тешкоћама које живи у биолошкој или хранитељској породици. Оно се повремено смешта у другу хранитељску породицу на краћи период, да би његова основна породица могла да се одмори од напора које носи брига о таквом детету и припреми се да поново преузме бригу о њему.

Повремено хранитељство примењује се и за дете старије од 10 година које је на дужем смештају у дому, да би стекло искуство породичног модела живота и припремило се за самосталан живот.

Извор: upravusi.rs

Поделите:

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here