Ви­ше од 3,8 ми­ли­о­на љу­ди у Ср­би­ји ко­ри­сти ин­тер­нет

Поделите:

Већина корисника светске информатичке мреже тражење податaка, разговоре и размену порука обавља преко телефона.

Сва­ко­днев­но или го­то­во сва­ког да­на ви­ше од 3,8 ми­ли­о­на љу­ди у Ср­би­ји ко­ри­сти ин­тер­нет а свет­ској ин­фор­ма­тич­кој мре­жи нај­че­шће при­сту­па­ју пре­ко те­ле­фо­на тач­ни­је ви­ше од 80 од­сто, де­вет од­сто – пре­ко лап­то­па, а се­дам про­це­на­та пре­ко та­бле­та. Ра­чу­на се да љу­ди пу­тем ин­тер­не­та раз­ме­не не­ко­ли­ко би­ли­о­на по­ру­ка днев­но.

По­да­ци Ре­пу­блич­ког за­во­да за ста­ти­сти­ку го­во­ре да је у по­след­ња три ме­се­ца 36 од­сто ко­ри­сни­ка ин­тер­не­та ку­по­ва­ло, од­но­сно по­ру­чи­ва­ло ро­бу или услу­ге пу­тем ин­тер­не­та, а ви­ше од тре­ћи­не ин­тер­нет по­пу­ла­ци­је у Ср­би­ји ко­ри­сти­ло је ове го­ди­не услу­ге е-упра­ве. Нај­но­ви­ји по­да­ци на­ци­о­нал­ног ста­ти­стич­ког за­во­да, об­ја­вље­ни по­во­дом 29. ок­то­бра, Ме­ђу­на­род­ног да­на ин­тер­не­та, от­кри­ва­ју да 94 од­сто ста­нов­ни­штва по­се­ду­је мо­бил­ни те­ле­фон, не­што ви­ше од по­ло­ви­не има лап­топ, а 81 про­це­нат до­ма­ћин­ста­ва у Ср­би­ји има при­кљу­чак за ин­тер­нет. Оче­ки­ва­но, за­сту­пље­ност ин­тер­нет при­кључ­ка нај­ве­ћа је у Бе­о­гра­ду и из­но­си 94 од­сто, у Вој­во­ди­ни она из­но­си 75 про­це­на­та, док у Шу­ма­ди­ји, За­пад­ној Ср­би­ји и Ју­жној и Ис­точ­ној Ср­би­ји из­но­си 77 од­сто.

За по­тре­бе по­сло­ва­ња, ин­тер­нет ко­ри­сти 99,8 од­сто пред­у­зе­ћа у на­шој зе­мљи, док веб-сајт по­се­ду­је 83 од­сто њих. Да су дру­штве­не мре­же све при­сут­ни­је у по­сло­ва­њу, го­во­ри и по­да­так да је не­ку од по­пу­лар­них со­ци­јал­них мре­жа за по­тре­бе по­сло­ва­ња ко­ри­сти­ла по­ло­ви­на фир­ми.

Нај­но­ви­је ис­тра­жи­ва­ње Кров­не ор­га­ни­за­ци­је мла­дих Ср­би­је по­ка­зу­је да се нај­ве­ћи број мла­дих – чак 98 од­сто њих, о све­ту око се­бе ин­фор­ми­ше пре­ко ин­тер­не­та, од­но­сно пре­ко ин­фор­ма­тив­них пор­та­ла и дру­штве­них мре­жа. Тек сва­ка дру­га мла­да осо­ба гле­да те­ле­ви­зи­ју, осам од­сто њих чи­та днев­не но­ви­не, не­што ма­њи про­це­нат ку­пу­је не­дељ­ни­ке, а све­га тре­ћи­на има ин­ста­ли­ра­не „њуз” апли­ка­ци­је (мо­бил­не апли­ка­ци­је за ве­сти) на те­ле­фо­ну. Ви­ше од 90 од­сто мла­дих има про­фил на „Феј­сбу­ку” и „Ин­ста­гра­му”, тре­ћи­на ко­ри­сти „Тви­тер”, че­твр­ти­на „Тик­ток”, а пе­ти­на „Линк­дин”. Нај­ве­ћи број њих ко­му­ни­ци­ра пре­ко ди­рект­них по­ру­ка на „Ин­ста­гра­му”, а по­том пре­ко „вај­бе­ра”, „феј­сбук ме­син­џе­ра” и „во­ца­па”.

Сту­ди­ја пор­та­ла „Ста­ти­ста” све­до­чи да ин­тер­нет ко­ри­сти пре­ко 4,57 ми­ли­јар­ди љу­ди на све­ту и под­се­ћа да је свет­ска мре­жа на­пра­ви­ла ре­во­лу­ци­ју на по­љу ко­му­ни­ка­ци­је, по­ве­зу­ју­ћи љу­де на ве­ли­ким уда­ље­но­сти­ма.

„Елек­трон­ска по­шта је са­мо је­дан од на­чи­на на ко­ји се ко­му­ни­ка­ци­ја ме­ђу љу­ди­ма про­ме­ни­ла, а ана­ли­за ’Ста­ти­ста’ по­ка­зу­је да љу­ди на пла­не­ти днев­но раз­ме­не ви­ше од 300 ми­ли­јар­ди меј­ло­ва. Прет­по­став­ка је да, ка­да узме­мо у об­зир ’вај­бер’, ’Феј­сбук’, ’Ин­ста­грам’ и све по­пу­лар­ни­ји ’Тик­ток’, ци­фра из­но­си не­ко­ли­ко би­ли­о­на по­ру­ка”, об­ја­шња­ва Фи­лип Горт из аген­ци­је за по­слов­ни ме­наџ­мент „На­микс” и до­да­је да се раз­вој ин­тер­не­та тек оче­ку­је.

На­и­ме, ис­тра­жи­ва­ње сај­та „По­пу­лар ме­ха­ник” го­во­ре да ће раз­вој ин­тер­не­та у на­ред­них пе­де­сет го­ди­на до­не­ти све оно што је ви­ђе­но у фу­ту­ри­стич­ким се­ри­ја­ма и фил­мо­ви­ма – ко­нек­ци­ја ће би­ти мо­гу­ћа без ика­квог фи­зич­ког уре­ђа­ја, по­да­ци ће би­ти пер­со­на­ли­зо­ва­ни, а осо­бе ће по­мо­ћу тзв. би­о­по­да­та­ка мо­ћи у сва­ком тре­нут­ку да пра­те сво­је здрав­стве­но ста­њепреноси Политика.

Поделите:

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here