Džon Bosnić: Vladika Njujorški Dobrijević privatizovao i prisvojio crkvenu imovinu!

Podelite:

 

Želim da ponovo podelim svoj komentar sa stranice „Srbi Australije“ vezan za kontroverze oko vladike Srpske Pravoslavne Crkve „Irineja“ (AKA – Takođe poznat kao – Mirko Dobrijević) iz Ohaja, SAD … čoveka koga prate skandali u Australiji, Sjedinjenim Američkim Državama i Srbiji…

“Ovaj skandal se širi. Hram, koji sam inače posećivao kad god sam bio u Njujorku, izgoreo je do temelja. Tamošnjeg sveštenika Irinej je premestio u drugu parohiju. Od tada traje crkveni građanski rat, baš kakav je bio pre toga i u Australiji. Kampanjom razdora i pritisaka podelio je članove ostavivši oko sebe jedva šačicu Srba, njih 25, koji redovno posećuju službe u podrumu jedne grčke crkve. (Od oko više od 5000 Srba koji žive u Njujorku)

Novi episkop Irinej (do tada episkop Australijski) zamenio je članove tadašnjeg crkvenog odbora svojim podanicima. Šutnuo je ljude sa rukovodećih i menadžerskih poslova imajući uzor i iskustvo u onim masovnim ekskomunikacijama koje su se desile u Australiji. (Ekskomunicirao? Da, osnivače i dugogodišnje članove crkve u Australiji… Nezamislivo ali istinito!)

U Americi, pošto se izvukao iz gužve u Australiji, Irinej (poznat i kao Mirko Dobrijević iz Ohaja, SAD), u vreme kada je novac za obnovu izgorelog hrama bio preko potreban, kupio je za milion dolara palatu za svoje sedište. I tamo je, kao što je to radio i u Australiji, pokrenuo svoju kompaniju u kojoj je on direktor. Ovi događaji bili bi gotovo neverovatni da nisu mnogo puta potvrđeni od strane onih koji su direktno upućeni u svaki od tih događaja. Da sam psihijatar posumnjao bih u poremećaj ličnosti (pošto su ovi akti svojevoljni) – ili u smišljeni udarac spolja koji on čini u ime neprijatelja naše crkve i naroda. Šteta koja se nanesena australijskim Srbima brojala se u stotinama hiljada dolara, a troškovi u Njujorku dostižu milione.

A glasine o njegovom “šarenolikom” ličnom životu vrve na sve strane…Kao novinara, ne mogu da ne tvrdim da su me do sada kontaktirala tri međusobno nezavisna izvora, sa tri različita kontinenta, iznoseći navode o njegovim fizičkim delima, kršenju zaveta, i čak, o delima usmerenim protiv naše jedinstvene odbrane Kosova kao srca Srbije.

Naravno, svaki čovek je slobodan da čini i dela onako kako to želi u svom ličnom životu ali ne može da tvrdi da se pored takvih dela istovremeno pridržava strogih pravila sveštenstva ili još više pravila koja treba da poštuje jedan episkop.

Ali došlo je vreme da se polože računi…Zapadni obaveštajci i drugi agenti su potkopali i uništili mnogo od onoga što je nekada imala i bila Srbija…moramo podvući crtu i zadržati ih na njoj…Dobrijević izgleda kao jedan od predvodnika, jedan od onih onih koji mašu njihovim zastavama ili je on možda samo najvidljiviji i najranjiviji zbog svojih grešaka i loših procena.

Prekomerno samopouzdanje i lažno osećanje neranjivosti (stečeno dugotrajnim kontaktima sa američkom ambasadom i obaveštajcima u Beogradu – pretražite Vikiliks pod njegovim imenom ) izgledaju sada sasvim blizu da ga potkopaju i sruše.

Oni koji imaju bilo kakav dokaz ili lično svedočenje imaju danas istorijsku šansu da pomognu u spašavanju naše crkve i zaštite njenu svetu ulogu u očuvanju našeg nacionalnog identiteta.

Ne propustite ovaj poziv da poslužimo našem narodu i našem Bogu ”

 

RE-SHARING my comment on the page “Serbs in Australia” regarding the controversies surrounding Serbian Orthodox Church Bishop “Irinej” (AKA Mirko Dobrijević) of Ohio, USA… a man followed by scandal in Australia, the USA and Serbia…

“This scandal is spreading. The church I used to attend whenever I was in NYC suspiciously burned to the ground. Irinej sent the resident priest away to a different parish. There has since been a church civil war, as there had been in Australia, splitting the members via a campaign of divide and conquer, leaving a handful of barely 25 Serbs regularly attending services in the basement of a Greek Church. (Out of some 5000+ Serbs in New York).

The new bishop Irinej (ex of Australia) replaced the church board with hand-picked minions. He kicked people out of management and leadership roles, mirroring his mass excommunications in Australia. (EXCOMMUNICATIONS? Yes, of founding lifelong Australian church members… inconceivable but true.)

In America, after extricating himself from the Australian mess, Irinej (AKA Mirko Dobrijevic of Ohia, USA) bought a million-dollar mansion for his residence when the church was in desperate need of funds to rebuild. Once again, as he had done in Australia, he runs a private company on which he sits as a director. These events would be too incredible to believe were they not reconfirmed multiple times by those involved in each case – if I were a psychiatrist I would suspect a personality disorder (if these acts are voluntary) – or external direction as if he works on behalf of enemies of our church and nation. The damage to the Australian Serbs exceeded multiple hundreds of thousands of dollars, the costs in New York are reaching millions.

…And the rumors about his “colorful” personal life abound… as a journalist, I can’t help but to state that I have now been contacted by three independent sources who have no connection to each other, from three different continents, making allegations of physical acts, violations of vows, and even acts against our collective defense of our nation’s Kosovo heartland.
Of course, any person is free to act and do as they wish in their own personal life, but they cannot claim to be adhering to the strict rules of the priesthood, or even worse, the status of bishop, at the same time.

The time of reckoning has come… Western intel and other agents have taken over and subverted much of what was once Serbia… we need to draw the line and hold them off here… Dobrijevic appears to be but one of their flag bearers, but he is perhaps most visible and most vulnerable through his own misdeeds and miscalculations.

Overconfidence and a false sense of invulnerability (gained through continuous contact with the US embassy and intel in Belgrade – search wikileaks under his name) are now seeming close to bringing him down.

Those who have any first-hand evidence or personal testimony have a historic chance today to help save our church and to protect its holy role in the preservation of our national identity.

Do not miss this invitation to serve our nation and our God.”

 

Podelite:

2 Komentari

  1. SPC je u poslednjih desetak godina penzionisala i proterala vec nekoliko episkopa za mnogo manje stvari. Pitanje je: ko u vrhu SPC stoji iza Mirka, jer on moze da radi sta mu padne na pamet!?

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here