Хроника Петар Петојевић поднео тужбу против РТС због објављивања карте Србије без КиМ; Виши Суд у Београду одбацио тужбу као “неосновану”

Поделите:

ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ

ТУЖИЛАЦ:

Петар Петојевић, из Обреновца, ул. Војводе Путника бр. 9, кога заступа адвокат Урош Андрејић из Београда, ул. Мише Вујића бр. 2, по пуномоћју у прилогу;

ТУЖЕНИ:

Ненад Љ. СтефановићВД главни и одговорни уредник информативног програма јавне медијске установе Радио телевизија Србије, кога позвати преко јавне медијске установе Радио телевизија Србије, Београд, ул. Таковска бр. 10;

Т У Ж Б А

ради: објављивања одговора на информацију

Вредност спора: 240.000,00 динара

2 (два) примерка

2 (два) прилога и пуномоћј

Дана 08.04.2020. године, у емисији „Дневник“ на Првом и сателитском програму РТС, у 19:31 часова, током емитовања вести о епидемији корона вируса (COVID-19), објављена је информација у виду графичког приказа мапе дела Републике Србије прекривеног хируршком маском. Meђутим, на мапи која је објављена недостајала је територија Аутономне покрајине Косово и Метохија.

ДОКАЗ:

1.      Фотографија изнад

2.      Видео запис емисије „Дневник“ емитоване 08.04.2020. године

Преамбула Устава Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 98/2006) гласи:

„Полазећи од државне традиције српског народа и равноправности свих грађана и етничких заједница у Србији, полазећи и од тога да је Покрајина Косово и Метохија саставни део територије Србије, да има положај суштинске аутономије у оквиру суверене државе Србије и да из таквог положаја Покрајине Косово и Метохија следе уставне обавезе свих државних органа да заступају и штите државне интересе Србије на Косову и Метохији у свим унутрашњим и спољним политичким односима,

грађани Србије доносе УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ…“

Такође, одредбом члана 8. Устава Републике Србије прописано је да је територија Републике Србије јединствена и недељива. Граница Републике Србије је неповредива, а мења се по поступку предвиђеном за промену Устава.

Од дана ступања на снагу Устава Републике Србије до дана подношења ове тужбе границе Републике Србије нису мењане, што представља неспорну чињеницу.

Дакле, објављена информација, у виду графичког приказа мапе дела Републике Србије прекривеног хируршком маском, је неспорно неистинита.

******

У предвечерје 09. априла, дана када се сећамо почетка највеће битке у новијој српској историји, и када одајемо пошту свим јунацима са Кошара, одстранили су главни и одговорни уредник и новинари информативног програма РТС-а Србији оно за шта су ти јунаци пре 21 годину дали своје животе, одстранили су Србији њен највреднији део, њену душу и угаони камен.

 

Покрили су рупу која зјапи хируршком маском, мислећи ваљда да ће тако мање људи да примети незацеливу рану коју су направили. Али, маска не може да сакрије и ублажи бол који Србија и њен народ осећају када јој кидају делове тела.

Претходних пута када су ово чинили, руководиоци јавног медијског сервиса правдали су се техничком грешком (замагљивање мапе Космета на дуксеру) или тиме да су им други доставили материјал који садржи мапу Србије без Космета (тачније ФИБА, за европско првенство у кошарци за жене), али сада оправдања нема. Дневник РТС је дело искључиво новинара и уредника овог јавног медијског сервиса, и несумњиво је да постоји њихова пуна одговорност за учињено.

Пре свега, понављамо, објављена информација је потпуно неистинита, јер Косово и Метохија представљају део, и то највреднији, Републике Србије.

Даље, објава предметне мапе добија на тежини и због тренутка и околности у којима је објављена, у оквиру прилога о епидемији вируса, за време ванредног стања у Републици Србији, као и уочи годишњице почетка битке за Кошаре, у којој су српски јунаци бранили управо оно што је објављеном мапом повређено. Потпуно је неприхватљиво да се њихова жртва умањује на овај начин.

Осврнемо ли се, пак, на законску регулативу јавног информисања, видећемо да је јавни медијски сервис основан ради остваривања јавног интереса Републике Србије и њених држављана. Поставља се питање чији јавни интерес се остварује на овај начин – интерес републике Србије и њених држављана, који финансирају рад јавног сервиса, или интерес оних који већ годинама покушавају да Космет одвоје од Србије.

Осим што је објављивањем срамне мапе Србије без Космета повређен јавни интерес Републике Србије, овим чином повређени су и лични интереси и част сваког држављанина Србије, укључујући и тужиоца.

******

Поводом објаве наведене информације, а на основу одредаба чл. 83 Закона о јавном информисању и медијима (“Сл. гласник РС”, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), тужилац је, преко пуномоћника, дана 16.04.2020. године поднео туженом Одговор на информацију, који је тужени примио дана 21.04.2020. године, те је рок за објављивање одговора на информацију истекао 23.04.2020. године.

ДОКАЗ:

1.      Одговор на информацију од 16.04.2020. године са доказима о слању и пријему

До дана подношења ове тужбе, тужени није одбјавио одговор на информацију у складу са одредбама Закона о јавном информисању и медијима (“Сл. гласник РС”, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење).

******

Закон о јавном информисању и медијима (“Сл. гласник РС”, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење) прописује следеће:

Право на одговор

Члан 83

Лице на које се односи информација, која може да повреди његово право или интерес, може од одговорног уредника захтевати да, без накнаде, објави одговор у коме оно тврди да је информација неистинита, непотпуна или нетачно пренета.

Ако одговорни уредник не објави одговор, а за то не постоји неки од разлога за необјављивање одређен овим законом, као и ако одговор објави на непрописан начин, ималац права на одговор може против одговорног уредника поднети тужбу за објављивање одговора.

У парници ради објављивања одговора расправља се само о чињеницама, одређеним овим законом, од којих зависи обавеза одговорног уредника да објави одговор.

Рок за захтев за објављивање одговора

Члан 86

Захтев за објављивање одговора подноси се одговорном уреднику у року од 30 дана од дана објављивања информације у дневној новини или дневној радио или телевизијској емисији, односно 60 дана од дана објављивања информације у периодичној новини или повременој радио или телевизијској емисији.

Ако одговор подноси лице чије је пребивалиште или боравиште у иностранству, рок износи 60 дана.

Рок за објављивање одговора

Члан 87

Одговорни уредник дужан је да одговор објави без одлагања, а најкасније у другом наредном броју дневних новина, односно у другој наредној дневној емисији од приспећа одговора.

Одговор на информацију која се односи на учесника у предизборној кампањи, објављује се у првом наредном броју, односно у првој наредној емисији од приспећа одговора.

Рок за тужбу због необјављивања одговора

Члан 88

Ако одговорни уредник не објави одговор, тужба због необјављивања одговора подноси се у року од 30 дана од дана истека рока за објављивање из члана 87. овог закона.

Рок за објављивање одговора на основу пресуде

Члан 89

Ако усвоји тужбени захтев за објављивање одговора, суд налаже одговорном уреднику да објави одговор без одлагања, а најкасније у другом наредном броју дневних новина, односно у другој наредној дневној емисији од приспећа пресуде да се одговор објави.

Ако се информација на коју се одговара односи на учесника у предизборној кампањи, одговор се објављује у првом наредном броју, односно првој наредној емисији од приспећа пресуде да се одговор објави.

Судски пенал и прилог уз тужбу

Члан 93

Тужилац може тражити да суд туженом нареди објављивање одговора, односно исправке, под претњом плаћања одређеног примереног новчаног износа тужиоцу за случај необјављивања.

Уз тужбу се обавезно прилаже примерак или копија штампаног медија у коме је објављена информација, односно, по могућности, тонски или видео запис емисије у којој је објављена информација.

Начело једнаке делотворности информације и одговора, односно исправке

Члан 96

Одговор, односно исправка објављује се у истом делу медија, у истом издању, у истој рубрици, на истој страници, са истом опремом, односно у истом делу емисије, као што је била објављена информација на коју се одговара, и то под истим насловом, а уз ознаку “одговор”, односно “исправка”.

Ако опрема информације на коју се одговара, односно која се исправља садржи илустрације (табеле, фотографије, цртеже, видео-запис и др.), може их садржати и одговор, односно исправка.

Одговор, односно исправка објављује се у целости, осим ако је информација на коју се одговара, односно која се исправља објављивана у наставцима, а обим одговора, односно исправке изискује објављивање у наставцима.

Ако је емисија у којој је објављена информација на коју се одговара, односно која се исправља била једина или последња у серији, одговор, односно исправка објављује се у најсроднијој емисији или у најприближнијем термину.

Ако је медиј у коме је објављена информација на коју се одговара, односно која се исправља престао да постоји, одговор, односно исправка објављује се у сродном медију на трошак лица које је било издавач или одговорни уредник у време објављивања информације на коју се одговара, односно која се исправља, односно на трошак правног следбеника издавача.

Ако се у истом медију поново објављује информација за коју је објављен одговор, мора се истовремено означити да је објављен одговор, чији је, кад и где је објављен, а на захтев, објавити и одговор.

Ако се у медију поново објављује информација за коју је објављена исправка, мора се истовремено објавити и исправка.

Ако се у другом медију објављује информација за коју је објављен одговор, односно исправка, мора се на захтев објавити одговор, односно исправка.

Одговор, односно исправка објављује се на језику на којем је објављена информација на коју се одговара, односно која се исправља.

Ако је одговор, односно исправка написана на језику који је различит од језика на којем је објављена информација на коју се одговара, односно која се исправља, одговорни уредник дужан је да објави одговор, односно исправку, ако лице које има право на одговор, односно исправку, преведе о свом трошку одговор, односно исправку, на језик на којем је објављена информација на коју се одговара, односно која се исправља.

Забрана преиначења и коментарисања одговора и исправке

Члан 97

Одговор, односно исправка објављује се без измена, изостављања и допуна.

Дозвољене су најнеопходније лекторске измене које не мењају смисао.

Ако је објављени одговор, односно исправка, преиначена у целости или делом, одговорни уредник је дужан, да на захтев, објави изворни текст одговора, односно исправке, односно изворне делове одговора, односно исправке.

Није допуштено коментарисати одговор, односно исправку у истом броју медија, односно у истој емисији у којој се објављује одговор, односно исправка, нити у другим емисијама на дан објављивања одговора, односно исправке.

Разлози за необјављивање одговора

Члан 98

Одговорни уредник није дужан да објави одговор, односно суд неће наредити одговорном уреднику да објави одговор:

1) ако је одговор поднело лице на које се информација не односи или друго неовлашћено лице;

2) ако је већ објављен одговор исте садржине неког од овлашћених лица;

3) ако је у истом медију у другом, једнако вредном облику већ објављена реакција овлашћеног лица исте садржине (као интервју, изјава и друго);

4) ако није правноснажно окончана парница ради објављивања раније поднетог одговора на исту информацију;

5) ако у захтеву за објављивање одговора подносилац није навео своје име и адресу, односно назив и седиште, као и ако није потписао одговор лично, односно ако уз одговор који је поднет преко пуномоћника није приложено специјално пуномоћје;

6) ако се одговор не односи на информацију на коју подносилац тврди да одговара;

7) ако није означена информација на коју се одговара (наслов информације, број и страница новина где је објављена, назив емисије и време емитовања и сл.), а одговорни уредник не може да утврди на коју се информацију односи;

8) ако се одговор односи на мишљење, а не на тврдњу о чињеницама, или ако одговор не садржи тврдњу о чињеницама, већ мишљење;

9) ако се одговором не оспорава истинитост, потпуност или тачност преноса информације, као и ако се одговор односи на информацију која може бити неистинита, непотпуна или нетачно пренета, али не повређује право или интерес лица;

10) ако одговор није на језику на којем је објављена информација на коју се одговара, нити је накнадно преведен на тај језик;

11) ако је одговор непримерено дужи од информације, а подносилац га не скрати у року за подношење одговора;

12) ако је одговор поднет по истеку рока за подношење одговора;

13) ако је одговор нечитљив, неразумљив или бесмислен, а није уређен пре истека рока за подношење одговора;

14) ако објављивање одговора због његове садржине може изазвати забрану дистрибуције информације, казнену или грађанско-правну одговорност;

15) ако је већ објављена исправка исте информације на коју се одговара или ако је на други начин постигнут учинак ради кога се тражи објављивање одговора, осим ако се ради о поновљеном објављивању информације;

16) ако је истинитост, потпуност или тачност преноса информације на коју се одговара очигледна, општепозната или утврђена правноснажним актом надлежног органа;

17) ако се садржина информације на коју се одговара подудара са садржином информације коју је ауторизовало лице које захтева објављивање одговора;

18) ако је неистинитост, непотпуност или нетачност преноса информације на коју се одговара таква да не утиче на истинитост, потпуност или тачност саме информације;

19) ако се одговор односи на информацију саопштену у јавној скупштинској расправи, јавној расправи у неком скупштинском телу или у судском поступку.

Разлози за необјављивање одговора важе и за необјављивање дела одговора.

Хитност поступка

Члан 122

Поступак у парници по тужби из члана 121. овог закона је хитан.

******

Право на информацију је једно од основних права демократског друштва чији су носиоци грађани, а главна улога медија се састоји управо у томе – да информише јавност. Свако има право на слободу изражавања, мишљења или идеја, али уз неопходно уважавање и заштиту интереса, угледа и права других, као и јавног интереса, па самим тим медији не смеју приликом објављивања информација прекорачити границе у погледу заштите основних људски права и поштовања Устава као највишег правног акта Републике Србије, а што је управо у овом случају учињено.

Имајући у виду да је објављена информација неистинита, да су њеним објављивањем повређени интереси тужиоца и свих других држављана Републике Србије, као и јавни интерес Републике Србије, да је тужилац благовремено поднео туженом одговор на спорну информацију, те да тужени исти одговор није објавио у законом прописаном року иако за то није постојао ниједан прописани разлог, тужилац предлаже да Суд, након извођења предложених доказа, донесе

П Р Е С У Д У

 

1.      УСВАЈА СЕ тужбени захтев па се ОБАВЕЗУЈЕ тужени Ненад Љ. Стефановић, ВД главни и одговорни уредник информативног програма јавне медијске установе Радио телевизија Србије,да у емисији „Дневник“ на Првом и сателитском програму РТС, и то најкасније у другој наредној од приспећа пресуде, објави одговор на информацију тужиоца Петра Петојевића од 16.04.2020. године, који је тужени примио 21.04.2020. године, а који се односи на информацију – графички приказ мапе дела Републике Србије прекривеног хируршком маском без територије Аутономне покрајине Косово и Метохија, објављену у емисији „Дневник“ дана 08.04.2020. године у 19:31 часова.

 

2.      ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени Ненад Љ. Стефановић, ВД главни и одговорни уредник информативног програма јавне медијске установе Радио телевизија Србије да, уколико не објави одговор на информацију тужиоца из претходног става, исплати тужиоцу Петру Петојевићу износ од 240.000,00 динара, у року од 8 дана од истека рока за објављивање одговора на информацију, под претњом принудног извршења.

 

3.      ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени Ненад Љ. Стефановић, ВД главни и одговорни уредник информативног програма јавне медијске установе Радио телевизија Србије, да тужиоцу Петру Петојевићу надокнади трошкове овог парничног поступка колико они буду износили, са законском затезном каматом почев од дана извршности пресуде па до коначне исплате, све у року од 8 дана од пријема писменог отправка пресуде, под претњом принудног извршења.

 

 Београду, 07.05.2020. године                                  Пуномоћник Петра Петојевића

ПРИЛОГ:

1.      Пуномоћје

2.      Компакт диск са видео записом емисије „Дневник“ емитоване 08.04.2020. године

3.      Одговор на информацију од 16.04.2020. године са доказима о слању и пријему

ТРОШКОВНИК:

1.      Састав тужбе по АТ………………………………………………….6.000,00 динара

(НСПМ)

Поделите:

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here