Јо­ван Ву­ко­вић: За­што ла­ти­ни­ца на по­кло­ну Ла­вро­ву

Поделите:

Ле­по је што је ми­ни­стар Иви­ца Да­чић по­кло­нио свом ру­ском ко­ле­ги Сер­ге­ју Ла­вро­ву дрес са бро­јем 10, али има јед­ну фа­лин­ку – Ла­вров је ис­пи­са­но ла­ти­ни­цом!? Ако се Ми­ни­стар­ство спољ­них по­сло­ва Ср­би­је не др­жи Уста­ва кад је у пи­та­њу пи­смо, шта се мо­же оче­ки­ва­ти од дру­гих, ни­жих др­жав­них ор­га­на.

Кад је реч о др­жав­ним по­кло­ни­ма, увек би тре­ба­ло да се нат­пи­си ис­пи­су­ју ћи­ри­ли­цом, без об­зи­ра на то о ко­ме се ра­ди. Баш нас ин­те­ре­су­је ко­јим пи­смом Ру­си­ја ис­пи­су­је нат­пи­се на сво­јим по­кло­ни­ма? Су­де­ћи по дре­со­ви­ма ру­ских клу­бо­ва, ви­ди­мо – ру­ским пи­смом, тј. ћи­ри­ли­цом!  Ако хо­ће­мо да др­жи­мо до се­бе (Ср­би­је) он­да и у пи­сму мо­ра­мо би­ти на ни­воу – ћи­ри­ли­це! Ваљ­да и дру­ге др­жа­ве има­ју лек­то­ра­те за стра­не је­зи­ке и пи­сма, као што се од Ср­би­је тра­жи за све и сва­шта.

Јо­ван Ву­ко­вић, Но­ва Па­зо­ва

Политика

Поделите:

1 коментар

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here