Огласила се војска због конфузије око резервиста: Нико не сме да вам да отказ!

Поделите:

У члану 70. прописано је да, због ангажовања у војној служби, припаднику активне резерве не може престати радни однос

 Поводом различитих тумачења права војних обвезника, огласило се Министарство одбране Републике Србије у ком кажу да се заштита запослених приликом извршења војне обавезе у складу са законским прописима није мењала.
Бројним суграђанима је стигао позив на војну обуку: Ако се не одазовете – или плаћате, или идете у ЗАТВОР

Законом о одбрани уређују се, сем осталог, права и дужности државних органа, аутономних покрајина, јединица локалне самоуправе, грађана, привредних друштава, других правних лица и предузетника у одбрани.

Механизам заштите резервног састава за време вршења војне обавезе налази се у одредбама члана 67. и 68. Закона о војној, радној и материјалној обавези, којим су прописане накнаде које припадају војним обвезницима за вршење војне обавезе.

Посебно у члану 70. прописано је да, због ангажовања у војној служби, припаднику активне резерве не може престати радни однос, нити због тога може бити у неравноправном положају у односу на друга запослена лица у погледу остваривања права из радног односа.

У случају да лицу у резервном саставу, након извршења војне обавезе (учешћем на вишедневној војној вежби), на коју се уредно одазвало по позиву надлежног центра МО, послодавац раскине радни однос због његовог одсуства ради учешћа на војној вежби, лице има право да о томе обавести центар МО који га је упутио на вежбу.

Министарство одбране ће, поступајући по поднетој представци лица, у сарадњи са ресорним министарством надлежним по питању рада и радног односа, сагледати наводе представке и предузети одговарајуће мере.

Додатне информације:

Законом о раду прописано је да се радни однос заснива уговором о раду који закључују запослени и послодавац и може се закључити на неодређено или одређено време. Чланом 79. Закона о раду прописано је да запосленом мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада, ако одсуствује са рада, сем осталог, због одласка на одслужење, односно дослужење војног рока.

Поред осталих законом прописаних елемената, уговор о раду садржи врсту радног односа (на неодређено или одређено време), трајање уговора о раду на одређено време и основ за заснивање радног односа на одређено време.

Запослени има право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, у складу са општим актом и уговором о раду, између осталих прописаних ситуација и за време вршења војне вежбе.

Послодавац има право на рефундирање исплаћене накнаде зараде у случају одсуствовања запосленог са рада због војне вежбе или одазивања на позив државног органа, од органа на чији се позив запослени одазвао, ако законом није друкчије одређено.

Накнаде које припадају војним обвезницима за вршење војне обавезе:

– Лицу у резервном саставу које је у радном односу, а позвано је у вези са вршењем службе у резервном саставу, за време вршења те обавезе припада накнада у висини просечне зараде у претходна три месеца пре позивања, осим ако то посебним законом није другачије одређено.

– Лицу у резервном саставу које самостално обавља регистровану привредну или другу професионалну делатност за време вршења службе у резервном саставу припада накнада у висини основице од које плаћа допринос за обавезно сопствено социјално осигурање.

– Лицу у резервном саставу које није запослено или које самостално не обавља регистровану привредну или другу професионалну делатност, регистрованом пољопривреднику, као и лицу у резервном саставу које прима пензију или новчану накнаду због привремене незапослености, за време вршења службе у резервном саставу ради које је позвано, припада новчана накнада у износу који пропише Влада.

– Лицу у резервном саставу позваном на вежбу припадају и бесплатна исхрана и смештај, ако вежба траје дуже од осам часова.

– Износ и начин исплате накнада за вршење војне обавезе прописује Влада на предлог министра одбране.
Телеграф

Поделите:

1 коментар

 1. “Министарство одбране ће, поступајући по поднетој представци лица, у сарадњи са ресорним министарством надлежним по питању рада и радног односа, сагледати наводе представке и предузети одговарајуће мере.”
  Каква беда од Министраства?!
  Какве мере може предузети Министарство ВС, на челу са Врховним
  командантом, када су пердузетницима дата апсолутна права, да радника
  могу отпустити сваког тренутка, без икаквог објашњења – простим,усменим саопштењем: ”ОД ДАНАС ВИШЕ НИСТЕ ПОТРЕБНИ!”
  Предузетник ће раднику скренути пажњу, да његово досуство није
  пожељно, и, пар дана после завршене војне вежбе, може му дати
  отказ по било ком основу, чак га не мора ни писмено обавестити, све
  то може учинити усмено.
  И док Министарство Војске Србије, у ”сарадњи” са ресорним
  МИНИСТАРСТВОМ НАДЛЕЖНИМ ЗА РАД И РАДНЕ ОДНОСЕ
  ”сагледава наводе предпоставке и предузима одговарајуће мере”,
  радник добија отказ и може чекати и не дочекати повратак на радно место.
  А и када би то било тако, после пар дана, предузетник му може дати
  отказ по било ком
  другом основу, оправдано или не оправдано, из чисте самовоље, јер му
  Закон о раду и радним односима то омогућава?!
  Ово је смејурија од Министарства, Закона о народној одбрани, Врховног
  команданта, Мини-
  старства за рад и радне односе, Закона о раду и радним односима, од
  Скупштине Србијекоја је те и такве законе усвојила и од стране Председника
  државе који је потписао те
  законе!!!
  Али, али, али… већина радника, војних обвезника и других ”категорија
  свесних грађана и грађанки” – за све то је гласала на општими
  председничким изборима, и сада то што су
  посејали то нека жању.
  Врло брзо су полизали мед ”ИЗБОРНОГ УСПЕХА”, и сада могу само да лижу
  г.овна ПОСТ ИЗБОРНОГ НЕУСПЕХА.

  Драган Славнић

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here