Oglasila se vojska zbog konfuzije oko rezervista: Niko ne sme da vam da otkaz!

Podelite:

U članu 70. propisano je da, zbog angažovanja u vojnoj službi, pripadniku aktivne rezerve ne može prestati radni odnos

 Povodom različitih tumačenja prava vojnih obveznika, oglasilo se Ministarstvo odbrane Republike Srbije u kom kažu da se zaštita zaposlenih prilikom izvršenja vojne obaveze u skladu sa zakonskim propisima nije menjala.
Brojnim sugrađanima je stigao poziv na vojnu obuku: Ako se ne odazovete – ili plaćate, ili idete u ZATVOR

Zakonom o odbrani uređuju se, sem ostalog, prava i dužnosti državnih organa, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave, građana, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika u odbrani.

Mehanizam zaštite rezervnog sastava za vreme vršenja vojne obaveze nalazi se u odredbama člana 67. i 68. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, kojim su propisane naknade koje pripadaju vojnim obveznicima za vršenje vojne obaveze.

Posebno u članu 70. propisano je da, zbog angažovanja u vojnoj službi, pripadniku aktivne rezerve ne može prestati radni odnos, niti zbog toga može biti u neravnopravnom položaju u odnosu na druga zaposlena lica u pogledu ostvarivanja prava iz radnog odnosa.

U slučaju da licu u rezervnom sastavu, nakon izvršenja vojne obaveze (učešćem na višednevnoj vojnoj vežbi), na koju se uredno odazvalo po pozivu nadležnog centra MO, poslodavac raskine radni odnos zbog njegovog odsustva radi učešća na vojnoj vežbi, lice ima pravo da o tome obavesti centar MO koji ga je uputio na vežbu.

Ministarstvo odbrane će, postupajući po podnetoj predstavci lica, u saradnji sa resornim ministarstvom nadležnim po pitanju rada i radnog odnosa, sagledati navode predstavke i preduzeti odgovarajuće mere.

Dodatne informacije:

Zakonom o radu propisano je da se radni odnos zasniva ugovorom o radu koji zaključuju zaposleni i poslodavac i može se zaključiti na neodređeno ili određeno vreme. Članom 79. Zakona o radu propisano je da zaposlenom miruju prava i obaveze koje se stiču na radu i po osnovu rada, ako odsustvuje sa rada, sem ostalog, zbog odlaska na odsluženje, odnosno dosluženje vojnog roka.

Pored ostalih zakonom propisanih elemenata, ugovor o radu sadrži vrstu radnog odnosa (na neodređeno ili određeno vreme), trajanje ugovora o radu na određeno vreme i osnov za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme.

Zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, između ostalih propisanih situacija i za vreme vršenja vojne vežbe.

Poslodavac ima pravo na refundiranje isplaćene naknade zarade u slučaju odsustvovanja zaposlenog sa rada zbog vojne vežbe ili odazivanja na poziv državnog organa, od organa na čiji se poziv zaposleni odazvao, ako zakonom nije drukčije određeno.

Naknade koje pripadaju vojnim obveznicima za vršenje vojne obaveze:

– Licu u rezervnom sastavu koje je u radnom odnosu, a pozvano je u vezi sa vršenjem službe u rezervnom sastavu, za vreme vršenja te obaveze pripada naknada u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca pre pozivanja, osim ako to posebnim zakonom nije drugačije određeno.

– Licu u rezervnom sastavu koje samostalno obavlja registrovanu privrednu ili drugu profesionalnu delatnost za vreme vršenja službe u rezervnom sastavu pripada naknada u visini osnovice od koje plaća doprinos za obavezno sopstveno socijalno osiguranje.

– Licu u rezervnom sastavu koje nije zaposleno ili koje samostalno ne obavlja registrovanu privrednu ili drugu profesionalnu delatnost, registrovanom poljoprivredniku, kao i licu u rezervnom sastavu koje prima penziju ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti, za vreme vršenja službe u rezervnom sastavu radi koje je pozvano, pripada novčana naknada u iznosu koji propiše Vlada.

– Licu u rezervnom sastavu pozvanom na vežbu pripadaju i besplatna ishrana i smeštaj, ako vežba traje duže od osam časova.

– Iznos i način isplate naknada za vršenje vojne obaveze propisuje Vlada na predlog ministra odbrane.
Telegraf

Podelite:

1 komentar

 1. “Ministarstvo odbrane će, postupajući po podnetoj predstavci lica, u saradnji sa resornim ministarstvom nadležnim po pitanju rada i radnog odnosa, sagledati navode predstavke i preduzeti odgovarajuće mere.”
  Kakva beda od Ministrastva?!
  Kakve mere može preduzeti Ministarstvo VS, na čelu sa Vrhovnim
  komandantom, kada su perduzetnicima data apsolutna prava, da radnika
  mogu otpustiti svakog trenutka, bez ikakvog objašnjenja – prostim,usmenim saopštenjem: ”OD DANAS VIŠE NISTE POTREBNI!”
  Preduzetnik će radniku skrenuti pažnju, da njegovo dosustvo nije
  poželjno, i, par dana posle završene vojne vežbe, može mu dati
  otkaz po bilo kom osnovu, čak ga ne mora ni pismeno obavestiti, sve
  to može učiniti usmeno.
  I dok Ministarstvo Vojske Srbije, u ”saradnji” sa resornim
  MINISTARSTVOM NADLEŽNIM ZA RAD I RADNE ODNOSE
  ”sagledava navode predpostavke i preduzima odgovarajuće mere”,
  radnik dobija otkaz i može čekati i ne dočekati povratak na radno mesto.
  A i kada bi to bilo tako, posle par dana, preduzetnik mu može dati
  otkaz po bilo kom
  drugom osnovu, opravdano ili ne opravdano, iz čiste samovolje, jer mu
  Zakon o radu i radnim odnosima to omogućava?!
  Ovo je smejurija od Ministarstva, Zakona o narodnoj odbrani, Vrhovnog
  komandanta, Mini-
  starstva za rad i radne odnose, Zakona o radu i radnim odnosima, od
  Skupštine Srbijekoja je te i takve zakone usvojila i od strane Predsednika
  države koji je potpisao te
  zakone!!!
  Ali, ali, ali… većina radnika, vojnih obveznika i drugih ”kategorija
  svesnih građana i građanki” – za sve to je glasala na opštimi
  predsedničkim izborima, i sada to što su
  posejali to neka žanju.
  Vrlo brzo su polizali med ”IZBORNOG USPEHA”, i sada mogu samo da ližu
  g.ovna POST IZBORNOG NEUSPEHA.

  Dragan Slavnić

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here