Суд донео одлуку о кредитима у CHF – клаузула ништавна

Поделите:

Врховни касациони суд (ВKС) заузео је данас став да је ништавна одредба уговора о стамбеним кредитима индексираним у швајцарским францима.

Према ставу суда, она ће бити ништавна уколико банка није доставила доказ да се она задужила у тој валути за пласман одобрених средстава и сугерише се као привремена мера забрана активирања хипотеке.

Овај став поводом пуноважности валутне клаузуле код уговора о кредиту у швајцарским францима и конверзије, обавезујући само за судије Врховног касационог суда, а нижестепени судови могу да доносе и супротне одлуке, али ће ризиковати да им те одлуке у поступку ревизије која се води пред ВKС буду укинуте.

Према ставу грађанског одељења ВKС, валутна клаузула се може правно ваљано уговорити у циљу очувања једнакости узајамних давања – тржишне вредности динарског износа пласираних и враћених кредитних средстава која се утврђује индексирањем курса евра.

Међутим, ВKС каже да је ништавна одредба уговора о кредиту о индексирању динарског дуга применом курса швајцарског франка, која није утемељена у поузданом писаном доказу да је банка пласирана динарска средства прибавила посредством сопственог задужења у тој валути и да је пре закључења уговора кориснику кредита доставила потпуну писану информацију о свим пословним ризицима и економско-финансијским последицама које ће настати применом такве клаузуле.

Уговор о кредиту производи правно дејство и након утврђења ништавности клаузуле о индексацији дуга применом курса ЦХФ.

“У том случају, уговор ће се извршити конверзијом уз очување једнакости узајамних давања – тржишне вредности датог кредита утврђене на основу курса евра на дан закључења уговора и исплату камате у висини одреденој уговорима о кредиту исте врсте и трајања, закљученим са валутном клаузулом у еврима између истог даваоца кредита и других корисника кредита чије се дуговање утврђује применом курса евра”, наводи се у ставу ВKС.

ВKС је указао да ће у парничном поступку у коме се одлучује о правној ваљаности уговора о кредиту, односно уговорне клаузуле о индексацији дуга у ЦХФ, суд на предлог тужиоца (корисника кредита) одредити привремену меру којом се даваоцу кредита (банци) забрањује реализација средстава обезбеђења и извршење уговорне обавезе корисника кредита, уколико већ није покренуто извршење ради реализације средстава обезбедења.

То значи да ће на предлог задуженог грађанина суд издати привремену меру којом се банци забрањује активирање хипотеке.

У случају када је поступак извршења ради реализације средстава обезбеђења дуга из кредита већ покренут, суд, односно јавни извршитељ ће на захтев извршног дужника одложити извршење без полагања јемства, навео је ВKС.

Прочитајте текст саопштења Врховног касационог суда

Правно схватање “Пуноважност валутне клаузуле код уговора о кредиту у швајцарским францима и конверзија”
Правно схватање “Пуноважност валутне клаузуле код уговора о кредиту у швајцарским францима и конверзија” усвојено на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној 2. априла 2019. године:

1. Валутна клаузула се може правно ваљано уговорити у циљу очувања једнакости узајамних давања – тржишне вредности динарског износа пласираних и враћених кредитних средстава која се утврђује индексирањем курса евра.

2. Ништава је одредба уговора о кредиту о индексирању динарског дуга применом курса ЦХФ која није утемељена у поузданом писаном доказу да је банка пласирана динарска средства прибавила посредством сопственог задужења у тој валути и да је пре закључења уговора кориснику кредита доставила потпуну писану информацију о свим пословним ризицима и економско-финансијским последицама које ће настати применом такве клаузуле.

3. Уговор о кредиту производи правно дејство и након утврђења ништавости клаузуле о индексацији дуга применом курса ЦХФ.

У том случају, уговор ће се извршити конверзијом уз очување једнакости узајамних давања – тржишне вредности датог кредита утврђене на основу курса евра на дан закључења уговора и исплату камате у висини одређеној уговорима о кредиту исте врсте и трајања, закљученим са валутном клаузулом у еврима између истог даваоца кредита и других корисника кредита чије се дуговање утврђује применом курса евра.

4. У парничном поступку у коме се одлучује о правној ваљаности уговора о кредиту, односно уговорне клаузуле о индексацији дуга у ЦХФ, суд ће на предлог тужиоца одредити привремену меру којом се даваоцу кредита забрањује реализација средстава обезбеђења и извршење уговорне обавезе корисника кредита, уколико већ није покренуто извршење ради реализације средстава обезбеђења.

5. У случају када је поступак извршења ради реализације средстава обезбеђења дуга из кредита већ покренут, суд односно јавни извршитељ ће на захтев извршног дужника одложити извршење без полагања јемства.

Поделите:

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here