Во­ђа­ма „Ноћних вукова” забра­њен ула­зак у БиХ

Поделите:

Чла­но­ви нај­ве­ћег бај­кер­ског клу­ба у Ру­си­ји „Ноћ­ни ву­ко­ви” до­ла­зе у Бе­о­град 19. мар­та, али је њи­хо­ва мо­то­ци­кли­стич­ка екс­кур­зи­ја, под на­зи­вом „Ру­ски Бал­кан”, до­ве­де­на у пи­та­ње. Пре­ма пи­са­њу са­ра­јев­ског „Жур­на­ла”, Алек­сан­дру Зал­до­ста­но­ву, по­зна­ти­јем као Хи­рург, моћ­ном во­ђи ру­ских мо­то­ци­кли­ста ко­ји сло­ви као бли­зак са­рад­ник и при­ја­тељ пред­сед­ни­ка Ру­си­је Вла­ди­ми­ра Пу­ти­на, ју­че је за­бра­њен ула­зак у Бо­сну и Хер­це­го­ви­ну. Ула­зак у Бо­сну за­бра­њен је и Са­ши Са­ви­ћу, пред­сед­ни­ку мо­то-клу­ба „Ноћ­ни ву­ко­ви Ср­би­је”.  Пре­ма пи­са­њу „Жур­на­ла”, ин­сти­ту­ци­је у Са­ра­је­ву про­гла­си­ле су Зал­до­ста­но­ва и Са­ви­ћа осо­ба­ма опа­сним по на­ци­о­нал­ну без­бед­ност и од­лу­ка о за­бра­ни њи­хо­вог ула­ска већ је про­сле­ђе­на Гра­нич­ној по­ли­ци­ји БиХ, преноси Политика.

„Ноћ­ни ву­ко­ви” пла­ни­ра­ли су да од 19. до 28. мар­та на мо­то­ци­кли­ма оби­ђу цр­кве и спо­ме­ни­ке од кул­тур­но-исто­риј­ског зна­ча­ја у не­ко­ли­ко гра­до­ва Ср­би­је и Ре­пу­бли­ке Срп­ске. Ка­ко је за „По­ли­ти­ку” по­твр­дио Са­ша Са­вић, Алек­сан­дар Зал­до­ста­нов ни­је ни пла­ни­рао да уче­ству­је у бај­кер­ском ка­ра­ва­ну „Ру­ски Бал­кан”, иако су са­ра­јев­ски ме­ди­ји спе­ку­ли­са­ли да ће га у Ба­ња­лу­ци при­ми­ти пред­сед­ник Ре­пу­бли­ке Срп­ске. Ми­ло­рад До­дик је, ина­че, 9. ја­ну­а­ра ове го­ди­не, обе­ле­жа­ва­ју­ћи Дан Републике Српске, од­ли­ко­вао „Ноћ­не ву­ко­ве” због њи­хо­вог по­себ­ног на­гла­ска на афир­ма­ци­ји људ­ских пра­ва, то­ле­ран­ци­је ме­ђу љу­ди­ма, вла­да­ви­не пра­ва и сло­бо­де и ја­ча­њу при­ја­тељ­ских од­но­са из­ме­ђу Ру­ске Фе­де­ра­ци­је и Републике Српске.

 

 

vostok.rs
Поделите:

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here