Динамитом на регента

Поделите:

„Сви сте ви атентатори”, речи су Александра Карађорђевића 29. јуна 1921. године, када је на њега покушао атентат Спасоје Стејић, који је због тог дела осуђен на смрт, а касније му је казна замењена с 20 година тешке тамнице

У име Ње­го­вог Ве­ли­чан­ства кра­ља Пе­тра Пр­вог за­кли­њем се све­мо­гу­ћим Бо­гом да ћу Устав не­по­вре­дан др­жа­ти, да ћу по ње­му и за­ко­ни­ма вла­да­ти, да ћу чу­ва­ти је­дин­ство на­ро­да, не­за­ви­сност др­жа­ве и це­ли­ну др­жав­не обла­сти, и да ћу у свим сво­јим те­жња­ма и де­ли­ма до­бро на­ро­да пред очи­ма има­ти. Та­ко ми го­спод Бог по­мо­гао! Амин!

Та­ко је ре­гент Алек­сан­дар Ка­ра­ђор­ђе­вић, у све­ча­ној уни­фор­ми пу­ков­ни­ка Ко­њич­ке гар­де, по­ло­жио за­кле­тву на пр­ви Устав Кра­ље­ви­не Ср­ба, Хр­ва­та и Сло­ве­на­ца, ко­ји је пот­пи­сао дан ра­ни­је, на Ви­дов­дан 1921. го­ди­не.

По­кло­нио се по­сла­ни­ци­ма и сео у па­рад­на ко­ла.

Аутор: Александра Петровић

Политика

Поделите:

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here