Saša Nedeljković: Sokolski rad u Drvaru

Podelite:

Sokolsko društvo Drvar bilo je deo Sokolske župe Banja Luka. U Upravi Sokolskog društva Drvar bili su : starešina Dušan Budisavljević, prvi zamenik Vlado Slavić, drugi zamenik Petar Bilbija, prosvetar Jovo Bosnić, tajnik  Jovo Špadijer, … (1) Društvo je učestvovalo na sletovima okolnih društava. Okružni slet u Kninu održan je 20 septembra 1931. Uz kninske sokole najbrojnije je bilo sokolsko društvo Šibenik, koje došlo vozom sa vežbačima, sa sokolima iz Mandaline, sokolskom muzikom i izletnicima. Malo zatim došla je četa iz Vranjica (Župa Split) sa svojom muzikom. Istovremeno došli su sokoli iz Drvara, Gospića i Gračaca. Prisustvovale su delegacije društava iz Benkovca, Kistanja, Siverića i Drniša. Na sletištu se svrstala povorka sa dve sokolske muzike, nekoliko sokolskih zastava i starešinstvom župe. Povorka predvođena od župskog načelnika Hinka Meliša  je krenula kroz mesto. Uz patriotske marševe, poklike i pevanje prošla je povorka gradom, do trga kralja Petra. (2) Sokolsko društvo Drvar nastavilo je svoj rad na preporodu sela širenjem voćarstva i pčelarstva. Preko seoskih četa i društva posađeno je 1935. u okolini Drvara 3.900 sadnica bagrema, preko 300 komada kestena i 1.000 komada jabuka. Jedan deo sadnica upotrebljen je za podizanje parka Viteškog kralja Aleksandra I Ujedinitelja u Drvaru. Smatrali su da je park korisno delo za zdravlje varoši, a u isto vreme doprinos podizanju pčelarstva. Pokrenuli su akciju da se u svakom selu, gde je postojala sokolska četa, podigne sličan spomenik u obliku četnog voćnjaka, koji bi bio vlasništvo sokolske čete, a zvao bi se imenom kralja Aleksandra. Za dokaz koliko je njihov rad oko širenja voćarstva bio uspešan navodili su da su u mnogim selima posađene brojne voćke, za koje su sadnice nabavljane i preko opštine, a mnogi su ih pojedinci nabavljali na svoj trošak. Kad su počeli rad na širenju voćarstva trebalo je ljude gotovo prisiljavati da posade jednu voćku. Društvo je nastojalo da u okolini posadi što veći broj bagremova i lipa. U tome je sarađivalo  sa mesnom pčelarskom zadrugom. Seoskim četama su uz voćne sadnice podeljene i veće količine semena krupnog suncokreta. Drvarski sokoli nisu zanemarili ni prosvetni rad. Prosvetni odbor planirao je predavanja iz sokolske povesti, književnosti, društvenih i prirodnih nauka. Predavanja su predviđena ne samo za sokole nego i šire građanstvo, a neka predavanja naročito za seoske čete. Rad prosvetnog odbora mogao se porediti sa radom  narodnog univerziteta. Jovo Bosnić govorio je o istoriji i razvoju sokolstva kod svih slovenskih naroda i njihovim organizacijama i radu u prošlosti. Inžinjer Vl. Slavić govorio je o “Sokolu i politici”. U Sokolskom domu održano je 14 aprila 1935. predavanje o Vuku Karadžiću. Život i rad Vuka predstavila je Ruža Janković. U sklopu obeležavanja stogodišnjice Ilirskog pokreta održano je predavanje o Ljudevitu Gaju od Nade Ljubin. Predavanja su obradila važnost narodnog jezika i pisma na narodni život. U domu se stvarala i stalna publika za predavanja. (3)  Povodom  Zrinjsko-Frankopanske proslave  u sokolskom domu 30 aprila 1935. okupilo su se članovi na svečanom poselu. Vladimir Slavić  je održao predavanje o „Zrinjsko-Frankopanskoj uroti” i podvukao da borba za slobodu povezuje čitavu našu istoriju u svim vremenima.(4)

Socijalni odsek  Sokolskog društva Drvar je zajedno sa mesnim Kolom Srpskih Sestara  priredio  19 maja 1935. proslavu Majčinog, a ujedno i dečjeg dana. U dvorani sokolskog doma priređena je proslava. Proslavu je otvorila A. Kalaba sa govorom o majci i detetu. Program je nastavljen deklamacijama, pesmom i sokolskim vežbama. (5)  Sokolsko društvo Drvar priredilo je svečano poselo povodom sedamstogodišnjice smrti sv. Save. Predavanja o sv. Savi održao je ing. Vl. Slavić. (6)

Sokolsko društvo u Drvaru je zajedno sa društvima Bosanski Petrovac i Oštrelj i njihovim četama priredilo za svoje članove izlet u Oštrelj 18 avgusta 1935.  U Oštrelju se okupilo preko 150 sokola. Održane su zajedničke vežbe, lakoatletska takmičenja i vesela zabava. Dok su se mlađi zabavljali, održana je sednica načelništva drvarskog okružja, na kome su učestvovalo predstavnici triju društava. Podnesen je izveštaj o javnim časovima društava, priređenim izletima i o učestvovanju okružnih jedinica na javnom času u Ključu i na sletu u Jajcu. Na sastanku se govorilo o sletovima u Ljubiji i Drvaru i o potrebi održavanja prednjačkih tečajeva. (7)

U Drvaru su 21 septembra 1935. održana naraštajska takmičenja za župsku zastavu. U veče bila je prva svečana predstava lutkarskog pozorišta društva Drvar.  Pre predstave bila je bakljada sa muzikom. Pozorište je otvorio ing. V. Slavić.  Kad se otvorila zavesa prvi je nastupio Kića Sokolić. Prva predstava bila je „Zidanje Skadra”. (8)

Drvarsko sokolsko okružje priredilo je  svoj prvi okružni slet 1935.  U tri posebna sletska voza došli su gosti  22 septembra 1935. Prvim vozom stigli su sokoli iz Sanskog mosta, Jajca, Ključa i ostalih mesta sa pruge.  Drugi voz doveo je sokole iz Knina i okoline, sa vojnom muzikom i četom 23 samostalnog artiljerijskog diviziona. Sokoli-vojnici došli su na  vlastitu inicijativu. Treći voz doveo je sokole iz Banja Luke, Prijedora i ostalih jedinica. Kolima i peške stigli su sokoli i gosti iz najbliže okoline. Svečana povorka krenula je iz Sokolskog doma na Unac. Starešina Dušan Budisavljević pozdravio je goste i građane. Javni čas održan je na sokolskom vežbalištu. Na početku javne vežbe nastupile su sve kategorije sokolskog društva sa tri takmičarske naraštajskim vrstama na čelu. Starešina društva je predao župsku naraštajsku zastavu župskom starešini. Prvo mesto je i po treći put bilo osvojilo društvo Drvar, drugo mesto Banja Luka, a treće Bihać. Starešina župe ing. Marković je pozdravio najbolju vrstu, i predao zastavu starešini  društva Budisavljeviću, koji ju je primio i predao naraštajskoj vrsti sa željom da je časnu i neokaljanu nose. Posle javnog časa bila je zabava uz igranku. Za goste je održana druga predstava lutkarskog pozorišta. (9)

Saša Nedeljković

VIDOVDAN

Napomene:

  1. Uredio Ante Brozović, „Sokolski zbornik, I”, Beograd 1934, str. VI;
  2. „Okružni slet u Kninu (20 septembra 1931)”, „Soko na Jadranu“, Split, avgust-septembar 1931, br. 8-9, str. 145;
  3. „Pomeni Kralju Ujedinitelju”, „Sokolski glasnik“, Ljubljana,  3 maja 1935, br. 19, str. 2, 3;
  4. „Zrinjsko-Frankopanska proslava”, „Sokolski glasnik“, Ljubljana, 10 maja 1935, br. 20, str. 4;
  5. „Majčin i dečji dan”, „Sokolski glasnik“, Ljubljana, 7 juna 1935, br. 24, str. 3;
  6. „Poselo”, „Sokolski glasnik“, Ljubljana,  21 juna 1935, br. 26, str. 2;
  7. „Izlet u Oštrelj i sednica okružnog našelništva”, „Sokolski glasnik“, Ljubljana, 20 septembra 1935, br. 35, str. 3;
  8. „Naraštajska takmičenja”, „Otvorenje lutkarskog pozorišta”, „Sokolski glasnik“, Ljubljana, 4 oktobra 1935, br. 37, str. 6;
  9. „Okružni slet”, „Sokolski glasnik“, Ljubljana, 4 oktobra 1935, br. 37, str. 6;

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here