Rene Genon – Šta podrazumevamo pod Tradicijom?

Podelite:

…Mi smo stalno bili u prilici da govorimo o tradiciji, tradicionalnim doktrinama ili konceptima, čak i o tradicionalnim jezicima, i to je zaista neizbežno kada pokušavamo da objasnimo osnovne karakteristike istočnog pogleda na svet u svim njegovim oblicima; ali se postavlja pitanje – šta je tačno tradicija? Da bismo otklonili jedan mogući nesporazum, reći ćemo na samom početku da ne uzimamo reč „tradicija“ u ograničenom smislu koji joj ponekad daje zapadna religiozna misao, u slučajevima kada suprostavljaju „tradiciju“ pisanoj reči, koristeći prvi od ova dva termina isključivo za nešto što je predmet usmene predaje. Naprotiv, za nas tradicija, uzeta u mnogo širem smislu, može biti pisana kao i usmena, mada ona najčešće, ako ne i uvek, izvorno jeste usmena. Međutim, u sadašnjem stanju stvari, tradicija, bilo da je u religioznoj ili nekoj drugoj formi, se svuda  sastoji od dve komplementarne grane, pisane i usmene, i mi se ne ustručavamo da govorimo o „tradicionalnim spisima“, što bi očigledno bilo kontradiktorno kada bi posmatrali reč „tradicija“ samo u njenom specijalizovanom značenju; etimološki, tradicija jednostavno znači „ono što se prenosi“, na ovaj ili onaj način. Pored toga, neophodno je u okvire tradicije uključiti, kao sekundarne i izvedene elemente koji su u svakom slučaju ipak važni za formiranje potpunije slike, čitav niz institucija raznih vrsta koje nalaze svoja načela u samoj tradicionalnoj doktrini.

Gledajući na ovaj način, tradicija se može pojaviti u obliku koji se ne razlikuje od same civilizacije, koja se prema nekim sociolozima sastoji od „celog skupa tehnika, institucija i verovanja zajedničkih  nekoj grupi ljudi u toku određenog vremena“[1], ali se postavlja pitanje koliko je ova definicija uopšte tačna? Suštinski, mi ne mislimo da se civilizacija može uopšteno opisati definicijom ove vrste, koja će uvek biti ili suviše sveobuhvatna ili previše uska u nekim aspektima, pri čemu postoji rizik da će elementi zajednički za sve civilizacije biti izostavljeni ili će biti uključeni elementi koji pripadaju samo određenim civilizacijama. Prethodna definicija tako ne uzima u obzir suštinski intelektualni element koji možemo pronaći u svakoj civilizaciji, jer je to nešto što se ne može uklopiti u kategoriju poznatu kao „tehnike“, koje, kako nam kažu, obuhvataju „one vrste praksi koje su specijalno razvijene da izmene fizičko okruženje“; s druge strane, kada sociolozi govore o „verovanjima“, i čak dodaju da se ova reč mora „uzeti u svom uobičajenom smislu“, oni pod tim misle na nešto što jasno pretpostavlja prisustvo religioznog pogleda na svet, koje je zaista ograničeno na samo određene civilizacije i ne može se naći u drugim civilizacijama.[2] Kako bismo izbegli sve poteškoće ove vrste, u početku smo se zadovoljili time da jednostavno opišemo civilizaciju kao proizvod i izraz određenog mentalnog pogleda na svet zajedničkog za manje ili više rasprostranjenu grupu ljudi, što nam je omogućilo da svaki konkretan slučaj posebno tretiramo što se tiče tačnog utvrđivanja njegovih sastavnih delova.

Kakogod bilo, ostaje i dalje tačno, da je što se tiče istoka, identifikacija tradicije sa celom civilizacijom suštinski opravdana. Svaka istočna civilizacija, ako se gleda u celini, može da se posmatra kao suštinski tradicionalna… Što se tiče zapadne civilizacije, pokazali smo da je, naprotiv, lišena ikakvog tradicionalnog karaktera, sa izuzetkom religioznog elementa, koji ju je jedini očuvao. Društvene institucije, da bi ih uopšte razmotriti tradicionalno, moraju biti suštinski delotvorno vezane sa doktrinom koja je po sebi tradicionalna, bilo da je metafizička, religiozna ili bilo koje druge zamislive vrste. Drugim rečima, tradicionalne su one instucije koje nalaze konačno opravdanje u svojoj manje ili više direktnoj, ali uvek namernoj i svesnoj, zavisnosti od doktrine koja je, što se tiče njene suštinske prirode, u svakom slučaju intelektualnog tipa; ali ta intelektualnost može da se pronađe ili u čistom stanju u kom je predmet potpuno metafizička doktrina, ili može da se nađe pomešana sa ostalim heterogenim elementima, kao u slučaju religioznih ili drugih načina koji su tradicionalne doktrine u stanju da preuzmu.

…U Islamu se tradicija ispoljava u dva različita aspekta, od kojih je jedan religijski – on predstavlja osnovu od koje društvene institucije zavise  – dok je drugi aspekt, koji je čisto istočnjački, potpuno metafizički. U određenoj meri može se reći da je nešto slično postojalo u srednjovekovnoj Evropi u slučaju sholastičke doktrine, u kojoj se, čak, arapski uticaj osećao u većoj meri; ali kako ne bismo proširili analogiju predaleko treba dodati da metafizika nikada nije bila dovoljno jasno izdvojena od teologije, to jest od svoje posebne primene na religiozni vid misli; štaviše, izvorno metafizički deo koji može da se nađe u njoj je nepotpun i ostaje podložan izvesnim ograničenjima koja su, izgleda, svojstvena celoj zapadnoj intelektualnosti; nesumnjivo ove dve nesavršenosti treba posmatrati kao rezultat dvojnog nasleđa jevrejskog i grčkog mentaliteta.

U Indiji postoji prisustvo tradicije koja je čisto metafizička u svojoj suštini; tako da je povezana, kao i njeni brojni dodaci, sa različitim primenama koje izaziva, tako da bilo u nekim sekundarnim granama same doktrine, kao što su one koje se odnose na kosmologiju, ili u društvenom poretku, što je, čak strogo regulisano odgovarajućim korespondencijama koje povezuju kosmičku i ljudsku egzistenciju. Činjenica koja se u indijskoj tradiciji mnogo jasnije ispoljava nego u islamskoj tradiciji, pre svega zbog odsustva religijskog pogleda na svet i određenih krajnje intelektualnih elemenata koje religija nužno podrazumeva, jeste potpuna podređenost različitih posebnih poredaka u odnosu na metafiziku, to jest u odnosu na oblast univerzalnih principa.

U Kini, postoji oštra podela između metafizičke tradicije sa jedne strane i društvene tradicije sa druge strane, koje mogu na prvi pogled da izgledaju ne samo različito, kao što i jesu u suštini, već čak i relativno nezavisne jedna od druge, utoliko više što metafizička tradicija uvek ostaje skoro isključivo vezana za intelektualnu elitu, dok društvena tradicija, zbog same svoje prirode, teži da se nametne svima bez razlike, tako da možemo reći da postoji njihovo podjednako efikasno učešće. Treba, međutim, imati na umu da je metafizička tradicija, predstavljena u formi Taoizma, iznikla iz principa izvornije primordijalne tradicije, formulisane u Ji Đingu, a upravo su su iz ove primordijalne tradicije potpuno izvedene sve društvene institucije najčešće poznate pod imenom Konfučijanizam, iako manje direktno, i tada samo kao primena na moguću oblast. Na taj je način suštinski kontinuitet između dva glavna aspekta dalekoistočne civilizacije ponovo uspostavljen, i njihov odnos pojašnjen, ali ovaj kontinuitet bi gotovo neminovno bio propušten da nije bilo moguće da ih pratimo do njihovog zajedničkog izvora, tako da možemo reći da je primordijalna tradicija očuvana u svom ideografskom odliku, u kontinuitetu od vremena Fu Hsija pa nadalje, skoro netaknuta pedeset vekova.

Prevod: Nikola Dimitrijević

Za P.U.L.S.E priredio: Igor Stevanović Orelj

[1] E. Doutte – Magie et Religion dans I’Afrique du Nord, p.5

[2] U Genonovim spisima izrazi „religija“ i „religiozni pogled na svet“ se odnosi na egzoterizam i egzoteričko stanovište. Genon smatra da je ovaj pogled isključivo karakterističan za semitske monoteističke tradicije.

Podelite:

1 komentar

  1. se na Zapadu okoncala sa Sokratovom smrcu koja je pokazala da se poredak vise ne moze uspostaviti bez voljnog cina njegovog prihvatanja, jer Sokrat odbija da pobegne, vec ostaje i prihvata presudu nanoseci joj time smrtonosan udarac, jer ona time postaje stvar prihvatanja od strane pojedinca.Tradicija je “predaja”, u njoj lezi pre-davanje na slobodu volje.Zato ona ima smisla samo u spoju sa svojoj suprotnoscu, slobodnom voljom, cije je podrucje politika, a zajedno se ijedinjuju u pravu.Citav problem Srbije je sto se predaja ili iskljucivala ideologijom jugoslovenstva i komunizma, sto je za posledicu imalo nacionalizam, kao “povratak” tradiciji koja je ukinuta, zbog cega se i intezifikuje do nivoa nacionalizma.Tamo gde se predaja stopila sa politikom u pravo np. Francuska ili Engleska, mi nismo ni sposobni da primenimo pojam nacionalizma.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here